خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه…

 خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری شرکت برق منطقه ای تهران (در سال 1399- 1400) – کد فراخوان 11168401 تاریخ : 1399/05/21    خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‌های رایانه ای شرکت برق منطقه ای تهران (سال 1399-1400) – کد فراخوان 11169177 تاریخ : 1399/05/21    واگذاری” خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت […]