خدمات نگهداری از جاده های دسترسی سد و نیروگاه سیاه بیشه

 مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۱۲۰۴۵/۹۹ مربوط به خدمات نگهداری از جاده های دسترسی سد و نیروگاه سیاه بیشه – کد فراخوان ۴۷۲۸۷۰۷۶ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ اطلاعات بیشتر: https://www.trec.co.ir/#3843—

 مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۱۲۰۴۵/۹۹ مربوط به خدمات نگهداری از جاده های دسترسی سد و نیروگاه سیاه بیشه – کد فراخوان ۴۷۲۸۷۰۷۶ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

اطلاعات بیشتر:

https://www.trec.co.ir/#3843—