خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی…

خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه ای استان در طول 140 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 5 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/19 بازدید:5 خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه ای استان در طول 140 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی […]

خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه ای استان در طول 140 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 5 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/19

بازدید:5

خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه ای استان در طول 140 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 13 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/15

بازدید:13

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 14 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:14

رپرگذاری رودخانه‏ های زنجانرود و کینه‏ ورس در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 12 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11  

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.znrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163