خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد

خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد (اسکن پرونده های مشترکین منطقه ۲ و ۴ ) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ خریدریکلوزر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ خرید تابلو RTU ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ خرید ال آرم و کراس آرم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه ۳۳ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ اطلاعات بیشتر: https://www.aepdco.ir/page-newmainshow/fa/0/list-tender/130-G0/link/?Pcod=1

خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد (اسکن پرونده های مشترکین منطقه ۲ و ۴ ) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
خریدریکلوزر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
خرید تابلو RTU ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
خرید ال آرم و کراس آرم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه ۳۳ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

اطلاعات بیشتر:

https://www.aepdco.ir/page-newmainshow/fa/0/list-tender/130-G0/link/?Pcod=1