خاموشی پیامد عدم همکاری ادارات استان با توزیع برق البرز

احتراما برابر نامه شماره ۱۳۱۶۲ مورخ ۹۹/۴/۲۹ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مبنی بر درخواست کاهش مصرف برق ادارات استان درراستای گذر از اوج بارمصرف تابستان ، متاسفانه علی رغم اخطار کتبی ومراجعه حضوری برخی ادارات همکاری نکردند وتوزیع برق ناگزیر به قطع موقت برق گردید ولیکن پس از کاهش بار مصرفی ، برق […]

احتراما برابر نامه شماره ۱۳۱۶۲ مورخ ۹۹/۴/۲۹ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مبنی بر درخواست کاهش مصرف برق ادارات استان درراستای گذر از اوج بارمصرف تابستان ، متاسفانه علی رغم اخطار کتبی ومراجعه حضوری برخی ادارات همکاری نکردند وتوزیع برق ناگزیر به قطع موقت برق گردید ولیکن پس از کاهش بار مصرفی ، برق این امکان مجددا وصل شد.

در خصوص اداره بهزیستی نیز فقط ساختمان اداری مجموعه مذکور موقتا قطع و پس از دقایقی با رعایت ملاحظات اداری وصل گردید ، مجددا تاکید می گردد با توجه به افزایش دما و افزایش مصرف در هفته جاری وهفته آتی استدعا دارد ادارات مختلف با کاهش بار مصرفی و نیز خاموش کردن وسایل خنک کننده در ساعات ۱۳الی ۱۷ما را در ارائه برق مطمئن وپایدار یاری فرمایند.