حفر یک حلقه چاه جدید در بخش کهریزک در دستور کار آبفا

به منظور افزایش منابع و رفع مشکل کم آبی روستای سلمان آباد، حفر یک حلقه چاه جدید در بخش کهریزک در دستور کار آبفا قرار گرفت.
به گزارش برقاب،  منظور افزایش منابع و رفع مشکل کم آبی روستای سلمان آباد، حفر یک حلقه چاه جدید در بخش کهریزک در دستور کار آبفا قرار گرفت.مسلم سلطانیان مدیر امور آبفای بخش کهریرک با اعلام این خبر گفت: روز گذشته با حضور دکتر گراوند بخشدار و معینی رییس شورای بخش کهریزک از چاه ها و تاسیسات آبرسانی روستایی بخش کهریزک بازدیدی صورت گرفت و کمبودها و مشکلات منابع آبی این بخش مورد بررسی قرار گرفت.وی با اشاره به نیاز ویژه بخش کهریزک به ویژه روستای سلمان آباد به حفر یک حلقه چاه جدید به منظور افزایش منابع آب افزود: بخشدار کهریزک نیز در این بازدید ضمن اگاهی از شرایط موجود با اشاره به مشکلات و کمبودهای منابع آب بخش کهریزک. بر لزوم رفع این کمبودها به ویژه در روستای سلمان آباد تاکید کرد.سلطانیان در پایان به اعلام نیاز و اطلاع رسانی لزوم حفر چاه جدید به بخشداری کهریزک اشاره و خاطرنشان کرد: در پایان این بازدید از زمین در نظر گرفته شده برای حفر چاه جدید سلمان آباد بازدید به عمل آمد و بخشدار محترم و رییس شورای بخش کهریزک در این خصوص قول همکاری ویژه دادند.