حضور مردم کاشان و همکاران آبفا در راهپیمایی نمادین خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن با رعایت پروتکل های بهداشتی