حضور اعضای کمیته کابل خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مدیریت برق فریمان

اعضای کمیته کابل خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مدیریت برق فریمان و بخشهای مختلف با این موضوع را بررسی کردند.

آنان از وسایل و ابزار گروهی و فردی مدیریت برق فریمان دیدن کردند و با کارکنان این مجموعه نشستی برگزار کرده و نکات قابل بهبود به منظور ارتقا و بهره وری بهتر را توصیه کردند.
سپس آنان به محل کارگروه های پیمانکار تبدیل شبکه در مجتمع شفق و برخی نقاط در شهر فریمان رفته و از نزدیک نحوه کار را مشاهده و نکات کلیدی و ایمنی کار را گوشزد کردند.
پس از بازدیدهای میدانی اعضای کمیته کابل خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، نشستی با حضور آنان در مدیریت برق فریمان برگزار شد.
در این نشست، مهندس پور کریمی، مدیر برق فریمان گفت: شبکه سیمی ۲۳ روستای این شهرستان به طور کامل به کابل خودنگهدار تبدیل شده است که کابل کشی روستاهای حاشیه و حاشیه شهرها که در معرض سرقت بیشتری هستند، در دستور کار قرار گرفته است.
سپس مهندس روحی، مشاور معاونت شرق در طرحهای خاص شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی هدف از حضور در شهرستان ها و بازدید از کارگروه ها را تسریع در اتمام پروژه ها با کیفیت و کمیت بالا و در ایمنی کامل ذکر کرد.
مهندس کریم پور، معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شبکه های توزیع برای شرکت و در خدمت مردم بوده و پس شبکه های برق رسانی مردم فریمان هستند و باید به صرفه و صلاح شرکت و مردم کابل کشی شبکه با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
اعضای کمیته کابل خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی حضور یافته در این نشست آقایان اسماعیلی، کریم پور، اسکافی، رضایی، روحی، احمدی نیت، دیباج و عطایی بودند.

 

حضور اعضای کمیته کابل خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مدیریت برق فریمان