جمع آوری و مدل سازی اطلاعات مربوط به طرح های قابل حصول تا افق سال 1400 

به منظور ایجاد زیرساخت مطالعاتی برای مطالعات پیش ­بینی وضعیت شبکه در پیک بار سال آتی، اطلاعات مربوط به طرح­ های قابل حصول تا افق سال 1400 از شرکت­ های برق منطقه ­ای، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران جمع­ آوری و مدل سازی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت […]

به منظور ایجاد زیرساخت مطالعاتی برای مطالعات پیش ­بینی وضعیت شبکه در پیک بار سال آتی، اطلاعات مربوط به طرح­ های قابل حصول تا افق سال 1400 از شرکت­ های برق منطقه ­ای، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران جمع­ آوری و مدل سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اقدامات اولیه جهت مطالعات پیش بینی وضعیت پیک سال آتی با نگاه ملی، در قالب طرح مطالعات جامع و هماهنگ کشور با همکاری شرکت توانیر، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و کارگروه های مطالعات جامع و هماهنگ شرکت های برق منطقه ای آغاز شده است. این مطالعات با هدف بررسی وضعیت شبکه در کل کشور از دیدگاه انتقال و فوق توزیع، نحوه رفتار و پاسخ نقاط مختلف شبکه به رشد بار، مشخص کردن طرح های مورد نیاز و اولویت دار شبکه تا پیک سال آتی و تعیین طرح های موثر در رفع گلوگاه های شبکه در میان مدت، هر ساله، پس از عبور از پیک اجرا می شود. لذا در راستای تشکیل زیرساخت مطالعاتی، مشخصات طرح های قابل حصول تا پیک 1400 و پس از آن به تفکیک زمان پیش بینی بهره برداری، از سازمان های مرتبط در اواخر تیرماه دریافت شد و فرآیند مدل سازی با همکاری شرکت های برق منطقه ای در نیمه اول مردادماه به پایان رسید.
بر این اساس، با یکپارچه سازی مدل های منطقه‏ ای و همچنین پس از اجرای فرآیند پیش بینی بار و ورود اطلاعات آن به نرم‏ افزار مطالعاتی، مدل نهایی به عنوان یک زیرساخت اساسی برای انجام مطالعات جامع و هماهنگ کشوری آماده می شود.