جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر کرمان

حمید روح الامینی مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان گفت: طی تیر ماه 911330 مترمکعب فاضلاب شهر کرمان جمع آوری و تصفیه شد. روح الامینی در ادامه افزود: همچنین در این مدت 708 مورد آزمایش در آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان انجام گرفت .  وی 8 کیلومتر […]

حمید روح الامینی مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان گفت: طی تیر ماه 911330 مترمکعب فاضلاب شهر کرمان جمع آوری و تصفیه شد.

روح الامینی در ادامه افزود: همچنین در این مدت 708 مورد آزمایش در آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان انجام گرفت .

 وی 8 کیلومتر ویدئومتری شبکه، 27.5 کیلومتر شستشوی شبکه ، 19 مورد رفع حوادث شبکه اصلی و فرعی فرعی و 1 مورد رفع حوادث انشعابات از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این واحد طی تیر ماه اعلام نمود.