جلسه گذر از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۲ با حضور مدیرکل اداره صمت استان اصفهان

جلسه گذر از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۲ با حضور مدیرکل اداره صمت استان اصفهان برگذار شد. به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی توزیع برق استان اصفهان در جلسه گذر از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۲ که با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان همراه است؛ مدیران مجموعه صنعت برق استان اصفهان توضیحاتی […]

جلسه گذر از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۲ با حضور مدیرکل اداره صمت استان اصفهان برگذار شد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی توزیع برق استان اصفهان در جلسه گذر از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۲ که با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان همراه است؛ مدیران مجموعه صنعت برق استان اصفهان توضیحاتی راجع به وضعیت برق و توافقات انجام شده با وزارت صمت در خصوص کاهش و مدیریت بار کشاورزان و صنایع پرداختند .

مدیران جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز از میهمانان این جلسه بودند که هماهنگی های لازم را در خصوص نحوه جابجایی بار کشاورزان با همکاران شرکت های توزیع انجام دادند.