جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین و بهره‌برداری شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین و بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با حضور مهندس خلیل عوض زاده، مدیر عامل این شرکت، معاونین، مدیران تابعه این شرکت و مدیران دفاتر خدمات مشترکین؛ با هدف بررسی شاخص های تلفات، وصول مطالبات و بهره برداری برگزار شد.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به اینکه وضعیت کنونی شاخص های شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان مطلوب است بیان کرد: از تمام مدیران و پرسنل این شرکت به جهت تلاش و مدیریت مناسب جهت حفظ شاخص های مورد نظر تقدیر می‌شود، اما نیاز است جهت ارتقای شاخص ها گام های موثری برداشته شود

. مهندس خلیل عوض زاده ادامه داد: افزایش و پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل و پیمانکاران، از اقدامات مهم این شرکت است. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، مطالعه، توجه و پاسخ به موقع مکاتبات، تعویض کنتور های معیوب، بستن پروژه های بخش مشترکین، سرقت و لزوم گشت زنی مستمر، اهمیت gis، توجه به ایمنی، لزوم انبار گردانی، توجه به کنترل و رویت پذیری، مدیریت مصرف، به روز کردن آمار عملکرد، لزوم بازدید ها، لزوم کنترل در تمام زمینه ها، جمع آوری برق های غیر مجاز، لزوم اجرای دقیق طرح بهارستان، اهمیت تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، بستن پروژه های باز، توجه به پیمانکاران، اطلاع رسانی دقیق و مناسب اقدامات از طریق دفتر روابط عمومی از جمله نکات مهم عنوان شده توسط مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در این نشست بود.

همچنین طی این نشست معاونان و مدیران دفاتر ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان نسبت به ارائه گزارشات هر بخش و لزوم توجه به برخی شاخص ها اقدام کردند. مهندس اعتماد رضائی، مشاور خدمات مشترکین، مهمانان ویژه این نشست بودند.