جلسه مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمان با بهره‌برداران منابع آب

حمید علیدادی سلیمانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کرمان از تشکیل جلسه با بهره‌برداران منابع آب خبر داد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مدیرعامل این شرکت در جلسه با حضور جمعی از بهره‌برداران منابع آب گفت: در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و با هدف مدیریت توأمان منابع آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، توزیع برق مکلفند شدند نسبت به اجرای شیوه نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه های کشاورزی اقدام کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان تصریح کرد: بر اساس این شیوه‌نامه‌ مبنای محاسبه برداشت مجاز آب حجم مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی می‌باشد و کشاورزان بدواً مکلف به نصب کنتور حجمی هوشمند در راستای محاسبه حجم آب مصرفی می باشند و در انتهای هر ماه انرژی (برق) مصرف شده را با سهمیه قراردادی انرژی ماهانه هر مشترک مقایسه و در صورتی که مصرف انرژی ماهانه مشترک بیش از سهمیه قراردادی باشد موضوع به نحو مقتضی به مشترک ابلاغ می‌گردد.
حمید علیدادی سلیمانی در ادامه گفت: مشترک مؤظف است ضمن مراجعه حداکثر ظرف مدت دو هفته‌ به شرکت آب منطقه‌ای نسبت به اصلاح الگوی مصرف بر اساس اطلاعات پروانه‌ بهره‌برداری چاه، اقدام نماید؛ در غیراینصورت شرکت آب منطقه‌ای با اعلام به شرکت توزیع برق نسبت به قطع انشعاب برق تا تعیین تکلیف نهایی، اقدام خواهد نمود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان افزود: بر اساس این شیوه‌نامه‌ مبنای محاسبه برداشت مجاز آب حجم مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی می‌باشد و کشاورزان مکلف به نصب کنتور حجمی هوشمند در راستای محاسبه حجم آب مصرفی می‌باشند و در انتهای هر ماه انرژی (برق) مصرف شده را با سهمیه قراردادی انرژی ماهانه هر مشترک مقایسه و در صورتی که مصرف انرژی ماهانه مشترک بیش از سهمیه قراردادی باشد موضوع به مشترک ابلاغ می‌گردد.

علیدادی سلیمانی در پایان اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای اطلاعات چاه‌های مشترکین از جمله وضعیت نصب و عملکرد کنتور آب، قدرت مجاز و ساعت کارکرد مجاز را در سامانه به روزرسانی کرده است و به طور پیوسته حجم برداشت آب و مصرف انرژی چاه‌های کشاورزی و کنترل با مقادیر مندرج در پروانه بهره‌برداری پایش می‌گردد.