تکمیل عملیات مخزن/برق رسانی به تاسیسات جانبی…

تکمیل عملیات مخزن/برق رسانی به تاسیسات جانبی مخزن 10000مترمکعبی در حال ساخت اردکان (سامانه ستاد) نوع : مناقصه یک مرحله‌ای موضوع : تکمیل عملیات مخزن/برق رسانی به تاسیسات جانبی مخزن 10000مترمکعبی در حال ساخت اردکان (سامانه ستاد) شرح آگهی تکمیل عملیات مخزن/برق رسانی به تاسیسات جانبی مخزن  10000مترمکعبی در حال ساخت اردکان (سامانه ستاد) واحد […]

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای
موضوع : تکمیل عملیات مخزن/برق رسانی به تاسیسات جانبی مخزن 10000مترمکعبی در حال ساخت اردکان (سامانه ستاد)

شرح آگهی

تکمیل عملیات مخزن/برق رسانی به تاسیسات جانبی مخزن  10000مترمکعبی در حال ساخت اردکان (سامانه ستاد)


قراردادها

خیر

خیر

یکشنبه 26 مرداد 1399

سه‌شنبه 28 مرداد 1399