توصیه های کاربردی در موردیخچال و فریزر

خودداری از باز و بسته نمودن بیهوده درب یخچال و فریزر استفاده از ظرفیت کامل یخچال عدم قراردادن غذای گرم در یخچال تمیز کردن مرتب برفکها و داخل یخچال و موتور و مبدل حرارتی و شبکه لوله های پشت یخچال و فریزر خودداری از قراردادن یخچال در معرض تابش مستقیم نور خورشید اطمینان از سالم […]

خودداری از باز و بسته نمودن بیهوده درب یخچال و فریزر
استفاده از ظرفیت کامل یخچال
عدم قراردادن غذای گرم در یخچال
تمیز کردن مرتب برفکها و داخل یخچال و موتور و مبدل حرارتی و شبکه لوله های پشت یخچال و فریزر
خودداری از قراردادن یخچال در معرض تابش مستقیم نور خورشید
اطمینان از سالم بودن لاستیک های درب یخچال فریزر