توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه…

توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه-990910319-990910320-990710282-990510323-990510322-992110314-992110315 مناطق برق دانشگاه-خیام-نارمک-سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/16 1399/5/22 توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -990610285-990610286-990210316 منطقه برق 17شهریور-سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/16 1399/5/22   اطلاعات بیشتر: http://moamelat.tbtb.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=7&fkeyid=&siteid=1&pageid=588

توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه-990910319-990910320-990710282-990510323-990510322-992110314-992110315 مناطق برق دانشگاه-خیام-نارمک-سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/16 1399/5/22
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -990610285-990610286-990210316 منطقه برق 17شهریور-سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/16 1399/5/22

 

اطلاعات بیشتر:

http://moamelat.tbtb.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=7&fkeyid=&siteid=1&pageid=588