توسعه شبکه توزیع آب در شهرستان قوچان

مدیر امور آب و فاضلاب قوچان گفت: شبکه روستای بادخور این شهرستان قوچان توسعه یافت. جواد سعادتی افزود: این پروزه در پی افزایش تعداد منازل مسکونی و نبود شبکه توزیع مناسب در دستور کار قرار گرفت و نسبت به توسعه 300متر شبکه توزیع در روستای بادخوربا مشارکت اهالی اقدام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب قوچان گفت: شبکه روستای بادخور این شهرستان قوچان توسعه یافت.
جواد سعادتی افزود: این پروزه در پی افزایش تعداد منازل مسکونی و نبود شبکه توزیع مناسب در دستور کار قرار گرفت و نسبت به توسعه 300متر شبکه توزیع در روستای بادخوربا مشارکت اهالی اقدام شد.