توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت فروش کالاهای اسقاط -991030073 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/18 1398/4/23 توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -990210223 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/18 1399/4/23 توسعه و احداث و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌-991410060-991910233 مناطق برق سینا-آزادی […]

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت
فروش کالاهای اسقاط -991030073 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/18 1398/4/23
توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -990210223 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/18 1399/4/23
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌-991410060-991910233 مناطق برق سینا-آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/19 1399/4/24