تهیه و امضای سوگندنامه مصرف بهینه آب در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با تهیه سوگندنامه آب و امضای آن توسط مسئولین و شهروندان، درراستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب گام برمی دارد.

به گزلرش برقآب، روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با تهیه سوگندنامه آب و امضای آن توسط مسئولین و شهروندان، درراستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب گام برمی دارد.

در متن این سوگندنامه آمده است:

من به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر، سوگندیاد می کنم تمام تلاش خود را در راه حفظ و نگهداری از منابع آبی استان عزیزمان به کار بندم و با آگاهی از اینکه این سرمایه گرانقدر متعلق به فرزندانم نیز می باشد، با امضای سوگندنامه، در مقابل هرگونه اسراف و استفاده ناصحیح از آب خود را متعهد و مسئول بدانم.