تهیه تصویر لحظه ای هماهنگ شبکه انتقال و فوق توزیع کشور

با توجه به لزوم اجرای اقدام های زیرساختی به منظور مطالعات هماهنگ پیک در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اقدام های مرتبط با تهیه تصویر لحظه­ ای هماهنگ از شبکه انتقال و فوق توزیع کشور با همکاری شرکت های برق منطقه ای انجام شد. به گزارش روابط عمومی، در این حرکت هماهنگ، پست ها و مراکز دیسپاچینگی […]

با توجه به لزوم اجرای اقدام های زیرساختی به منظور مطالعات هماهنگ پیک در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اقدام های مرتبط با تهیه تصویر لحظه­ ای هماهنگ از شبکه انتقال و فوق توزیع کشور با همکاری شرکت های برق منطقه ای انجام شد.

به گزارش روابط عمومی، در این حرکت هماهنگ، پست ها و مراکز دیسپاچینگی تحت پوشش هر منطقه با آمادگی و دقت لازم، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد شبکه در زمان تعیین شده (ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۳تیرماه) اقدام کردند.
همچنین با توجه به برنامه اقدامهای زیربنایی برای انجام مطالعات، اطلاعات تصویر لحظه‏ ای فوق، تجمیع شده و درصورت لزوم با استفاده از داده ‏های کنتورهای انرژی تکمیل و اصلاح می شود.
بر این اساس، شبیه سازی رایانه ای سیستم قدرت به مثابه ایجاد یک زیربنای مجازی از شبکه برق برای بررسی رفتار در حالت های استاتیک و دینامیک انجام خواهد شد که با استفاده از آن، اهداف مهمی از جمله برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت میسر می شود.