مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان کرد:

تنومندترین شاخه روابط عمومی، رسانه است

مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست کار گروه روابط عمومی های شمال غرب کشور که در زنجان برگزار شد گفت: حوزه رسانه تنومندترین شاخه هر واحد روابط عمومی است و علیرغم اهمیت تمام جوانب کاری در روابط عمومی ها، همچنان رسانه مهمترین رکن این نهاد است.

تنومندترین شاخه روابط عمومی، رسانه است

حوزه رسانه تنومندترین شاخه هر واحد روابط عمومی است و علیرغم اهمیت تمام جوانب کاری در روابط عمومی ها، همچنان رسانه مهمترین رکن این نهاد است.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان زنجان؛  مهدی بختی” اظهار کرد: نقشه راه روابط عمومی صنعت آب و فاضلاب کشور بر اساس برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف تعریف شده طراحی شده است و تمامی استان ها در این راستا فعالیت می کنند.

وی افزود: کاهش ۵ درصدی سرانه مصرف آب، گذر از تنش آبی، تولید محتواهای فاخر و آموزشی از جمله اهداف ترسیم شده برای فعالیت های دفاتر روابط عمومی در شرکت های آب و فاضلاب کشور در سال جاری است.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه برنامه ریزی، قدرت مدیریت، فعال بودن و دانش محوری مهمترین خصوصیات یک روابط عمومی روزآمد محسوب می شود گفت: در خصوص حمایت های ستادی از روابط ها هیچ محدودیتی وجود ندارد.

این مسئول تاکید کرد: روابط عمومی کارآمد باید دارای قدرت پیش بینی، تشخیص و جریان سازی بوده و با ترسیم نقشه راه در زمینه های مختلف رسانه‌ها را با خود همراه کنند.

بختی با تاکید بر اهمیت مستند سازی در صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: دفاتر روابط عمومی در استانها باید ضمن توسعه اقدامات و افزایش تولیدات در حوزه مستند از استعدادها و ظرفیت های بومی که در کشور وجود دا د نیز نهایت استفاده را ببرند.