تمدید گواهینامه مدیریت انرژی تصفیه خانه فاضلاب تبریز

  با عنایت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و لزوم مدیریت صحیح منابع و تجهیزات انرژی بر، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی هم راستا با سیاستهای کلان کشور خود را ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، بر این اساس و […]

  با عنایت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و لزوم مدیریت صحیح منابع و تجهیزات انرژی بر، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی هم راستا با سیاستهای کلان کشور خود را ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، بر این اساس و با توجه به میزان انرژی مصرفی تصفیه خانه فاضلاب تبریز با دیماند قراردادی 3000 کیلووات و مصرف 6500000 کیلووات ساعت در سال، مطالعه اولیه در تصفیه خانه فاضلاب انجام و با تدوین اهداف کلان، خرد و شناسایی تجهیزات مصرف کننده عمده انرژی، دستورعمل های مرتبط تدوین و اقدامات لازم بر این اساس انجام گرفت.
شایان ذکر است شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در اسفند ماه 1396 موفق به اخذ گواهینامه مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز گردید. در این راستا ممیزی مراقبتی نوبت اول در اسفند 1397 و اخیرا ممیزی مراقبتی نوبت دوم در اردیبهشت 1399 انجام و اعتبار گواهینامه ISO50001:2011 تا 2021.03.12 تمدید گردید.
با توجه به اهداف تعریف شده فوق و نظر به اینکه تصفیه خانه فاضلاب تبریز به عنوان بیشترین مصرف کننده انرژی شرکت    می باشد، استقرار سیستم مدیریت انرژی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند مصرف انرژی تصفیه خانه داشته و آغازی بر مسیر کاهش مصرف انرژی کلیه تاسیسات شرکت باشد.