تمدید مهلت ثبت نام در اولین آزمون تغییر حالت اشتغال به کار

پیرو مکاتبات و اطلاعیه های قبلی (نامه های شماره های  ۵۹۱۸۸‏‏‏‏/۹۹ مورخ ۹‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۹۹  ،۶۱۸۰۴‏‏‏/۹۹ مورخ ۲۰‏‏‏/۱۲‏‏‏/۹۹ ،۶۲۸۱۴‏‏/۹۹ مورخ ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۹۹ و۱۳۳‏/۱۴۰۰ مورخ۰۷‏/۰۱‏/۱۴۰۰ )به استحضار می رساند با عنایت به تغییر و بازنگری شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون به شرح ذیل، مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۵‏/۰۱‏/۱۴۰۰ تمدید گردیده است . لذا مقتضی است اطلاع رسانی لازم به […]

پیرو مکاتبات و اطلاعیه های قبلی (نامه های شماره های  ۵۹۱۸۸‏‏‏‏/۹۹ مورخ ۹‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۹۹  ،۶۱۸۰۴‏‏‏/۹۹ مورخ ۲۰‏‏‏/۱۲‏‏‏/۹۹ ،۶۲۸۱۴‏‏/۹۹ مورخ ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۹۹ و۱۳۳‏/۱۴۰۰ مورخ۰۷‏/۰۱‏/۱۴۰۰ )به استحضار می رساند با عنایت به تغییر و بازنگری شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون به شرح ذیل، مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۵‏/۰۱‏/۱۴۰۰ تمدید گردیده است . لذا مقتضی است اطلاع رسانی لازم به مشمولین صورت پذیرد.

«بخش دوم:شرایط اختصاصی:

کارکنان طرف قراداد با شرکت های پیمانکار که وظایف و فعالیت های مستمر شرکت توزیع استان کرمانشاه را ( منوط به تائید شرکت توزیع برق استان کرمانشاه) انجام می دهند و دارای شرایط زیر باشند مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

۲‏-۱‏-دارا بودن شرایط احراز متناسب با جدول شماره دو و سه ( فارغ التحصیل تا روز برگزاری آزمون)

۲‏-۲‏-دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار در شرکت منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه( تا روز برگزاری آزمون)

۲‏-۳‏-رضایت کتبی شرکت متقاضی از عملکرد فرد

تبصره ۱: چنانچه فردی در شرکت های طرف قرارداد با سایر شرکت های وابسته وزارت نیرو دارای سابقه کار با پرداخت حق بیمه باشد، مجموع سوابق مذکور بعنوان سابقه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲: داوطلبان صرفا امکان شرکت در یکی ازشغل‏- محل های شرکت توزیع محل خدمت فعلی را دارند.

معاونت منابع انسانی