تمدید حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان

طی حکمی از سوی مهندس تقی زاده خامسی معاون آب و آبفا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، علی رشیدی به مدت ۲ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان منصوب شد. در این حکم به امضای تقی زاده خامسی، بر برنامه ریزی […]

طی حکمی از سوی مهندس تقی زاده خامسی معاون آب و آبفا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، علی رشیدی به مدت ۲ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان منصوب شد.

در این حکم به امضای تقی زاده خامسی، بر برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با اولویت های عمومی وتخصصی ابلاغی، اجرای کلیه وظایف مندرج در اساسنامه شرکت و برنامه ابلاغی مجمع عمومی، هئیت مدیره و تکالیف قانونی مرتبط با بخش آب، بهره برداری بهینه از منابع آب موجود به منظور حفظ پایداری و امنیت منابع آبی تأکید شده است.
اجرای ماموریت های ویژه بخش آب با تأکید بر برنامه های سازگاری با کم آبی، طرح های حفاظت و بهره برداری، مدیریت حوضه های آبریز، کیفیت و محیط زیست، استقرار سامانه ها وتشکلهای بهره برداری و تقویت مشارکت های مردمی، شناسایی و پیشگیــری از منازعات و مناقشــات آبی در سطوح مختلف، هماهنگی و هم افزایی با کلیه عواملی ملی، محلی و منطقه ای  در چارچوب مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز و هدایت موثر برنامه ها و فعالیت های مالی ، اقتصادی، اداری و منابع انسانی، فناوری و تحول اداری، خدمات رو به مشتری ونظارت و کنترل زیر مجموعه ها به منظور حسن اجرای برنامه ها و رعایت قوانین  و مقررات از جمله موضوعات دیگری است که در این حکم مورد اشاره قرار گرفته است.