اداره آب درگز در حال آبگیرى سد درونگر

رئیس اداره آب درگز خراسان رضوی از آبگیری سد درونگر با تلاش کارشناسان اداره آب درگز خبر داد.

به گزارش برقاب  ، در رابطه با  سد درونگر،  “مسعود جهانی” رئیس اداره آب درگز خراسان رضوی گفت: پیرو جلسه و هماهنگی انجام شده با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی آب‌بران نوخندان، و تاکید بر نقش مهم سد درونگر در کاهش اثرات خشکسالی در اراضی پایاب سد، آبگیری مخزن سد درونگر از دبی پایه رودخانه درونگر برای چند روز به صورت موقت در دستور کار قرار گرفت.
وی در این باره افزود: که این امر با تلاش کارشناس بهره برداری و تکنسین شده است، این اداره آب درگز  برای شستشوی کانال ورودی و عملیات تعمیر گیربکس دریچه بند انحرافی، به سرعت آغاز و اجرایی شده است.