تقدیر کانون معلولین توانا از آبفا قزوین

با ارسال مکاتبه ای از سوی شهناز رجبی، سرپرست کانون معلولین توانای قزوین، از شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی، تقدیر مذکور به دلیل پاسخگویی مناسب شرکت آب و فاضلاب به مراجعه های معلولین، فراهم آوردن امکانات ویژه جهت تردد و انجام امور اداری این دسته از شهروندان و […]

با ارسال مکاتبه ای از سوی شهناز رجبی، سرپرست کانون معلولین توانای قزوین، از شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی، تقدیر مذکور به دلیل پاسخگویی مناسب شرکت آب و فاضلاب به مراجعه های معلولین، فراهم آوردن امکانات ویژه جهت تردد و انجام امور اداری این دسته از شهروندان و نیز پاره ای از همکاری های فرهنگی و روابط عمومی فیمابین بوده است.
در این مکاتبه همچنین اظهار امیدواری شده تا شرکت آب و فاضلاب استان قزوین الگویی برای سایر سازمان ها و مجموعه های اداری قرار گیرد.