تقدیر توانیر از طرح های ساز و کاری تحول دیجیتال و هوشمندسازی توزیع برق مشهد

“طرح های ساز و کاری تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنعت توزیع برق” از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، همزمان با اولین هفته پویش الف-ب- ایران در سال ۱۴۰۰ ضمن کسب لوح و تندیس از سوی شرکت توانیر مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش دفتر روابط عمومی، در مراسم اولین هفته پویش الف-ب- ایران […]

“طرح های ساز و کاری تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنعت توزیع برق” از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، همزمان با اولین هفته پویش الف-ب- ایران در سال ۱۴۰۰ ضمن کسب لوح و تندیس از سوی شرکت توانیر مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در مراسم اولین هفته پویش الف-ب- ایران در سال ۱۴۰۰ که با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق کشور برگزار شد از شرکت های برتر صنعت برق تقدیر بعمل آمد.

این گزارش حاکی است شرکت توزیع برق مشهد در ۵ بخش شامل مرکز ملی پایش کنتورهای هوشمند کشور، قبض سبز، کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۷/۹ درصد، جایگزینی شبکه فرسوده مسی با کابل خودنگهدار و سامانه پوشش های بیمه ای در صنعت توزیع برق موفق به کسب لوح تقدیر و تندیس شد.

شایان ذکر است جلوگیری از اتلاف سالانه کاغذ، حذف هزینه های چاپ و توزیع قبض، ارتقای سنجش پذیری انرژی الکتریکی در شبکه، مهندسی مجدد شبکه توزیع برق، کمک به مدیریت مصرف و پایش دائمی مصرف، نوسازی شبکه های فشار ضعیف با قدمت زیاد و جلوگیری از انشعاب غیرمجاز و سرقت هادی های شبکه از جمله اهداف و دستاوردهای ۵ بخش مذکور بوده است.