از سوی استاندار سمنان صورت گرفت؛

تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در اجرای برنامه های مدیریت بحران

استاندار سمنان از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به دلیل پیگیری مجدانه و اجرای برنامه های مرتبط با مدیریت بحران تقدیر نمود.

در لوح تقدیر “سید محمدرضا هاشمی”، استاندار سمنان خطاب به “سیدمحمد حسینی نژاد”، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان آمده است: “برنامه ریزی، اهتمام در مشارکت در اجرای برنامه های

پیشگیرانه از جمله برنامه های اطلاع رسانی، برگزاری مانورهای عمومی و تخصصی، آموزش همگانی، کارگاه ها و دوره های بازآموزی و ارائه دستاوردهای دستگاه های اجرایی در زمینه چرخه مدیریت

بحران نقش مهمی در گسترش و ارتقای فرهنگ پیشگیری در برابر وقوع حوادث احتمالی بر عهده خواهد داشت. در پایان یکسال تلاش خستگی ناپذیر در پیگیری اهداف و اجرای برنامه های مرتبط با مدیریت

بحران استان، بدینوسیله از مشارکت، زحمات و خدمات جنابعالی در همراهی و همکاری با دفتر مدیریت بحران صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.”