تقدیر از زحمات و همکاری کارکنان شرکت در مقابله با سرقت سیم ها و شبکه توزیع

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از کارکنان و عوامل اجرایی شرکت در تعامل و همکاری با نهادهای انتظامی و قضایی در جهت کاهش سرقت سیم و شبکه توزیع  تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، با حضور مهندس سلیمانی  مدیرعامل این شرکت از خدمات و زحمات آقایان محمد محسنی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و مجید میرزایی از همکاران پیمانکار شرکت مهندسین مشاور شهاب نیرو کرمان در راستای همکاری با نهادهای انتظامی و قضایی  در جهت پیشگیری و مقابله با سرقت سیم و شبکه توزیع برق تجلیل شد.

در ای جلسه مهندس سلیمانی تعامل سازنده و ارزشمند مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان با صنعت برق را ضامن امنیت و پایداری شبکه برق عنوان کرد و از تلاش ها و پیگیری عوامل نیروی انتظامی در راستای شناسایی سارقین و مقابله با سرقت سیم ها و شبکه توزیع برق در شمال استان تقدیر کرد.