تقدیر از سرپرست آزمایشگاه آب و فاضلاب استان مرکزی

حمیدرضا کشفی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور با ارسال تقدیر نامه ای از مریم ملک حسینی ، سرپرست آزمایشگاه آب و فاضلاب استان مرکزی بواسطه داوری ایشان در مسابقات ملی مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب قدردانی نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و […]

حمیدرضا کشفی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور با ارسال تقدیر نامه ای از مریم ملک حسینی ، سرپرست آزمایشگاه آب و فاضلاب استان مرکزی بواسطه داوری ایشان در مسابقات ملی مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، اولین دوره مسابقات ملی مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور ، سال گذشته دراستان اصفهان و در راستای ارتقاء دانش و مهارت فنی کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور  برگزار گردید که مریم ملک حسینی سرپرست آزمایشگاه آب و فاضلاب استان مرکزی در این مسابقات ، به عنوان داور فنی در رشته تخصصی آزمون پارامتری های شیمیایی آب ،  حضور درخشانی داشتند.