تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل 9911002 تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت مناقصه 1399/05/15 1399/09/03 1399/05/22 1399/06/03 مشاهده اطلاعات کامل   اطلاعات بیشتر: https://gilrec.co.ir/tender

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
9911002 تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت مناقصه 1399/05/15 1399/09/03 1399/05/22 1399/06/03 مشاهده اطلاعات کامل

 

اطلاعات بیشتر:

https://gilrec.co.ir/tender