تصویب شرح خدمات مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای گلستان در سال ۱۴۰۰

در اولین جلسه کارگروه مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای گلستان درسال ۱۴۰۰  شرح خدمات مطالعات مدیریت سبز  در ستاد شرکت آب منطقه ای ، سدها و امور منابع آب گنبد با برآورد تقریبی ۸۰۰میلیون ریال به مدت ۶ ماه  به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن […]

در اولین جلسه کارگروه مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای گلستان درسال ۱۴۰۰  شرح خدمات مطالعات مدیریت سبز  در ستاد شرکت آب منطقه ای ، سدها و امور منابع آب گنبد با برآورد تقریبی ۸۰۰میلیون ریال به مدت ۶ ماه  به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان ورئیس کارگروه  در این جلسه گفت؛ تهیه شرح خدمات مطالعات مدیریت سبز آب منطقه ای گلستان، سند اجرایی برنامه ها و ملاحظات مدیریت سبز شرکت براساس ماده ۸ تصویب نامه هیئت محترم وزیران  و براساس آئین نامه اجرائی مدیریت سبز بند ز ماده ۳۸ قانون برنامه ششم خواهد بود.
وی درادامه جلسه ، تکیه بر استفاده از انرژیهای نو به ویژه پنل های خورشیدی را از اهداف اولویت دار دربرابر مصرف بهینه انرژی و سوخت اعلام کرد و گفت: اجرای برنامه ها وملاحظات مدیریت سبز و پدافند غیرعامل مکمل هم در مدیریت بحرانهای احتمالی طبیعی و انسان ساخت و اقدامات خرابکارانه ازسوی دشمنان خواهد بود.
درادامه جلسه برنصب پدالهای باز و و بست شیرهای بهداشتی درساختمانها و تانکرهای جمع آوری آب باران ، جداسازی آب شرب و بهداشت برای ابیاری فضای سبز و شستشوی محوطه و…باهدف بهبود و ارتقای صحیح مصرف آب تاکید شد.
درپایان جلسه برگزاری دوره آموزشی توجیهی برنامه ها واقدامات مدیریت سبز برای کارکنان و مدیران در نیمه اول سال۱۴۰۰ به تصویب رسید.