تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه ستادی برای گسترش نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق خراسان رضوی

دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی از تشکیل کارگروه های تخصصی با الگوبرداری از چارت سازمانی به منظور گسترش نظام پیشنهادهای کارکنان در حوزه ستادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، علی رحیمی گفت: همواره توسعه کمی و کیفی اقدامات نظام پیشنهادهای کارکنان برای سهولت ثبت و بررسی پیشنهاد و قدردانی از پیشنهاد دهنده ها تحت عنوان”بهبودهای خاص اطراف ما” مورد توجه این شرکت بوده است.
وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تمرکز بر شاخص‌های استراتژیک مشارکت کارکنان و پیشنهادهای اجرایی شهرستان‌ها، یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت برق در حوزه سیستم‌های مدیریتی به‌ویژه نظام پیشنهادها است.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در سال 1401، بستن چرخه مکانیزه پیشنهادها در دفاتر تخصصی ستاد و سامانه نرم افزاری نظام پیشنهادها بوده که انجام این فرآیند در جهت افزایش بهره وری و کنترل کیفیت پیشنهادها، با الگو برداری از چارت سازمانی میسر شد.
دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با توجه به حوزه گسترده فعالیت شرکت در 29 شهرستان و ارجاع برخی پیشنهادها به دفاتر ستادی، بیش از 30 کارگروه تخصصی نظام پیشنهادهای ستادی در سامانه نرم افزاری نظام پیشنهادها ایجاد شده است.
رحیمی اظهار داشت: در این کارگروه ها امکان طی مراحل بررسی تا تایید پیشنهادهای اجرایی همه پیشنهادهای کارکنان ستادی و پیشنهادهای مدیران، معاونت های تخصصی، مدیر عامل و پیشنهادهای ارجاع شده از مدیریتهای برق شهرستانها از طریق دبیرخانه مرکزی فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال مطابق برنامه‌ریزی انجام شده با الگوبرداری از چارت سازمانی، کارگروه‌های نظام پیشنهادهای دفاتر، امورها و معاونت‌ها در نرم افزار تشکیل شد که قابلیت هرگونه تغییر در آن فراهم است.
رحیمی افزود: همه مدیران ستادی، به‌ راحتی می‌توانند با مراجعه به کارتابل خود از طریق پرتابل دورن سازمانی یا سایت شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، ضمن مشاهده فهرست کل پیشنهادها با مراجعه به صفحه پیشنهادهای رسیده نسبت به تشکیل جلسه و بررسی پیشنهادها اقدام کرده و در بخش صورت ‌جلسات نرم افزار نظام پیشنهادها، نتیجه بررسی یا ارجاع های مورد نظر را درج کنند.
دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: پیشنهادهایی که درکارگروه‌های ستادی مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل پیشنهادهای ثبت شده توسط کارکنان آن واحد و ارجاع ها از دبیرخانه نظام پیشنهادها است که پیشنهادهای مشارکتی از شهرستانها یا واحدهای ستادی و پیشنهادهای عالی مربوط به کمیته‌های تخصصی از طریق ارجاعا های دبیرخانه‌ای فعال، به مدیران واحدها ارجاع می‌شود.