تشریح وضعیت آب استان قزوین

برنامه بی حاشیه با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین و با موضوع وضعیت آب استان امروز راس ساعت ۱۷ از شبکه استانی قزوین پخش می شود.  

برنامه بی حاشیه با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین و با موضوع وضعیت آب استان امروز راس ساعت ۱۷ از شبکه استانی قزوین پخش می شود.