تشریح دستورالعمل مدیریت همزمان آب و برق برای مدیران

دستورالعمل مدیریت توامان آب و برق برای مدیران امور وروسای ادارات منابع آب شهرستان های خراسان رضوی تشریح شد.

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی؛  در جلسه ای که به همین منظور در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد؛ مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری توضیحاتی در خصوص اعمال محدودیت مشترکان در قالب مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق چاه های کشاورزی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،  سید هادی رحیمی گفت: در این شیوه نامه  مطابق تبصره یک ماده یک، مبنای محاسبه برداشت مجاز آب، حجم مندرج در پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی است.
وی افزود: در چاه های مجهز به کنتور مورد تایید شرکت آب منطقه ای، حجم اندازه گیری توسط کنتور مبنای محاسبات می باشد که در صورت صحت عملکرد کنتور و به روز بودن پروانه بهره برداری ،تا زمان برداشت حجم مجاز مشمول قطع برق نخواهند شد. در غیر این صورت پس از ارسال پیامک اخطار برای رعایت حد مجاز، حداکثر ظرف مدت دو هفته مشترک موظف به مراجعه به شرکت آب منطقه ای برای تعیین تکلیف می باشد و برای مشترکینی که مشمول اعمال محدودیت هستند تا زمان مدیریت برداشت آب و به روزرسانی پروانه بهره برداری و صحت عملکرد کنتور هیچ اقدامی نخواهد شد و در حد مصارف خانگی محدود خواهند بود.
در پایان این جلسه به سوالات مدیران امور وروسای ادارات منابع آب  شهرستان ها پاسخ داده شد.