تسریع عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک زیبا

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مراغه، با تلاش پرسنل آبفای مراغه تداوم و سرعت بخشی به عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در خیابان اصلی شهرک زیبا شهربعلت اسفالت ریزی مسیر توسط  صورت گرفت.  

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مراغه، با تلاش پرسنل آبفای مراغه تداوم و سرعت بخشی به عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در خیابان اصلی شهرک زیبا شهربعلت اسفالت ریزی مسیر توسط  صورت گرفت.