تست های CM ژنراتور واحد ۸ نیروگاه دز

مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از تست های CM  ژنراتور واحد ۸ نیروگاه دز خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت ، مهندس رضا بابادی سلطان پور مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز در این خصوص اظهار داشت : با توجه به درخواست و […]

مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از تست های CM  ژنراتور واحد ۸ نیروگاه دز خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت ، مهندس رضا بابادی سلطان پور مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز در این خصوص اظهار داشت : با توجه به درخواست و گزارش  شرکت تولید و بهره برداری سد دز و مجموعه معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر صدای غیر عادی در ژنراتور واحد ۸ نیروگاه دز ،گروه CM شرکت تعمیرات جهت پایش وضعیت این ژنراتور عازم نیروگاه دز شد.

مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز بیان کرد : پس از انجام تست های صوت سنجی، ارتعاش سنجی مکانیکی و الکتریکی ژنراتور و انجام آنالیزهای مربوطه ، وجود اشکال در میزان فشردگی ورقه های هسته ژنراتور محرز گردید .

وی در پایان افزود  :  بدین منظور با نظارت و همکاری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سد دز  و هماهنگی کارشناسان معاونت سد و نیروگاههای سازمان آب و برق خوزستان پس از خروج واحد و انجام بازرسی های  اولیه و میدانی مشخص گردید که پیچ های نگهدارنده ورقه های هسته ژنراتور دچار لقی غیر مجاز شده اند که پس از ترمیم نقاط آسیب دیده هسته و آچارکشی پیچ ها ، با انجام مجدد تست در چند مرحله، نتایج حاکی از بهبود شرایط و وضعیت ژنراتور بود.