تدوین اولویت های تحقیقاتی سال ۱۴۰۰ در ۹ محور مرتبط با بخش آب و در قالب اولویت های تقاضا محور

در اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری شرکت در سال جاری با دستور جمع بندی اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بر استفاده از ردیف های مختلف برای بحث تحقیقات در شرکت تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری شرکت در سال ۱۴۰۰ که […]

در اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری شرکت در سال جاری با دستور جمع بندی اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بر استفاده از ردیف های مختلف برای بحث تحقیقات در شرکت تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری شرکت در سال ۱۴۰۰ که با حضور مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت،  دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان ، دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علمی و کاربردی و دیگر اعضا برگزار شد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، با بیان اینکه یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه ها به بحث تحقیقات اختصاص دارد ، گفت: بیش از ۱۰۰ پیشنهاد برای اولویت های ۱۴۰۰ توسط بخش های مختلف به شرکت رسیده است که می بایست به آنها باتوجه به بودجه شرکت امتیازدهی شده و در نهایت موضوعات نهایی طبق نظر اعضا انتخاب شود.
مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: غیر از یک درصد اعتبارت هزینه ای می بایست بتوانیم از ردیف های مختلف اعتباری مانند پدافند غیر عامل نیز در بحث تحقیقات استفاده نمائیم.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان در این جلسه گفت: با توجه به اهمیت بحث تحقیقات، در خصوص اولویت های سال ۱۴۰۱ شرکت آب منطقه ای استان ضروری است این اولویت ها زودتر در سال جاری به جمع بندی برسد.
دکتر نجفی نژاد افزود: شایسته است تحلیلی از تحقیقات شرکت در یک دهه اخیر جمع آوری و جمع بندی صورت گیرد تا مشخص شود چه مقدار از این تحقیقات کاربردی بوده و سرنوشت تحقیقات مشخص شود و آسیب شناسی صورت گیرد.
مهندس حمیده صاحبی دبیر کمیته تحقیقات شرکت نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از برگزاری جلسه کمیته راهبری تحقیقات و اعمال نظر اعضای کمیته راهبری که به عناوین اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی واحد های متقاضی رای داده بودند، در این جلسه با توجه به آرای اخذ شده از کمیته راهبری و با توجه به بودجه اعتباری تحقیقات در سال ۱۴۰۰، مقرر گردید اولویت های تحقیقاتی در ۹ محور مرتبط با بخش آب و در قالب اولویت های تقاضا محور تدوین گردد.
گفتنی است،  مقرر شد در جلسه ی فوق العاده ای اولویت های پایان نامه محور نیز مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد.