تخصیص ۱۳۶۰ میلیارد ریال برای طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: برای طرح بزرگ ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر زنجان از سال ۹۳ تا کنون بیش از ۱۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. «علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: از مجموع این منابع، ۲۸۲ میلیارد ریال از محل منابع عمومی، ۳۳۴ میلیارد ریال از اعتبارات داخلی و ۷۵۰ میلیارد […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: برای طرح بزرگ ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر زنجان از سال ۹۳ تا کنون بیش از ۱۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

«علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: از مجموع این منابع، ۲۸۲ میلیارد ریال از محل منابع عمومی، ۳۳۴ میلیارد ریال از اعتبارات داخلی و ۷۵۰ میلیارد ریال نیز توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: برای تکمیل طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهر زنجان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز جهت تکمیل شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مورد نیاز است.

وی بیان داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با ۴۱۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش خود در افق طرح قادر به تولید ۲۷ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده در سال می باشد که می توان این میزان پساب را در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی استان استفاده نمود.

جزءقاسمی ادامه داد: هم اکنون تصفیه خانه فاضلاب زنجان با احداث ۳۵۹ کیلومتر شبکه جمع آوری، ۲۹۵ هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است که در صورت تامین اعتبار میزان شبکه جمع آوری احداث شده به ۷۵۹ کیلومتر خواهد رسید.

وی گفت: از سال ۹۳ تا کنون۸۰ کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهر زنجان انجام و وارد مدار بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان داشت: این طرح با هدف جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب، حذف زباله های زیستی، نیل به توسعه پایدار، ارتقاء استانداردهای زندگی، کاهش هزینه های دفع بهداشتی فاضلاب و کاهش آلودگی و حفظ منابع آب سطحی و زیر زمینی عنوان کرد.

جزءقاسمی گفت: تصفیه خانه فاضلاب زنجان در مدول اول با سیستم لجن فعال و در مدول دوم با سیستم SBR احداث شده و نزدیک به ۹۰ هزار آحاد مشترکین فاضلاب شهر زنجان می باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به عنوان یک طرح ماندگار، با تکنولوژی بالا و خدمات ارزشمند یکی از ۵ تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان زنجان می باشد که در گام بعدی تکمیل تصفیه خانه فاضلاب در روستاها جزء اهداف شرکت آب و فاضلاب می باشد.