تجلیل از برترین های نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق استان سمنان

آئین تجلیل از برترین های نظام پیشنهادها و نوآوری شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد . در آئینی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از سه نفر برترین های نظام پیشنهادهای سال ۹۹ ، با اعطای یادمان این جشنواره تجلیل به عمل آمد. در بخش “واحد برتر به لحاظ بیشترین تعداد ارائه پیشنهاد به نسبت […]

آئین تجلیل از برترین های نظام پیشنهادها و نوآوری شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد .

در آئینی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از سه نفر برترین های نظام پیشنهادهای سال ۹۹ ، با اعطای یادمان این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

در بخش “واحد برتر به لحاظ بیشترین تعداد ارائه پیشنهاد به نسبت پرسنل”، مدیریت توزیع برق شهرستان سمنان معرفی و یادمان این جشنواره به “مهدی پاک طینت”، مدیر توزیع برق شهرستان سمنان اعطا شد.

در زمینه “پیشنهاد دهنده برتر برای نرخ پیشنهاد مصوب”، یادمان جشنواره به “علی همتی”، کارشناس توسعه مدیریت، تحول اداری و بهبود بهره وری در معاونت منابع انسانی شرکت اهدا شد.

همچنین یادمان جشنواره نظام پیشنهادهای این شرکت مربوط به سال گذشته، در بخش “پیشنهاد دهنده برتر برای ارائه بیشترین پیشنهاد به “حامددیانی”، متصدی فروش انشعاب در مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان اعطا شد.