تجدید مناقصه…

تجدید مناقصه خرید انواع کلمپ فشار ضعیف ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ تجدید مناقصه خرید انواع کابل آلومینیومی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ تجدید مناقصه خرید انواع پابه بتونی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ تجدید مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث و توسعه) در محدوده شهرستان ایلام ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی […]

تجدید مناقصه خرید انواع کلمپ فشار ضعیف ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
تجدید مناقصه خرید انواع کابل آلومینیومی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
تجدید مناقصه خرید انواع پابه بتونی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
تجدید مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث و توسعه) در محدوده شهرستان ایلام ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق (احداث، توسعه و اصلاح بهینه ) در محدوده شهرستان ایلام ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی و سایر اموال و تجهیزات اسقاط ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴