تجدید مناقصه “انجام خدمات ساختمانی و تجهیز ساختمان آموزش”…

تاریخ بازگشایی: 99/05/07 تجدید مناقصه “انجام خدمات ساختمانی و تجهیز ساختمان آموزش” مناقصات تاریخ بازگشایی: 99/05/04 ارزیابی کیفی خدمات مشاوره « تأمین، ویژه سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار جامع قرائت و پیکربندی کنتورهای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع و سنسورهای نیروگاهی»