تجدید ارزیابی کیفی مناقصه “تأمین، ویژه سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار…

تاریخ بازگشایی: 99/06/02 تجدید ارزیابی کیفی مناقصه “تأمین، ویژه سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار جامع قرائت و پیکربندی کنتورهای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع و سنسورهای نیروگاهی” مناقصات

تاریخ بازگشایی: 99/06/02

تجدید ارزیابی کیفی مناقصه “تأمین، ویژه سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار جامع قرائت و پیکربندی کنتورهای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع و سنسورهای نیروگاهی”

مناقصات