تجدید ارزیابی کیفی جهت تامین ۹۰ تن پودر پرکلرین…

۳۱ – تجدید ارزیابی کیفی جهت تامین ۹۰ تن پودر پرکلرین ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۲ – اجرای مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی RL مهرشهر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

۳۱ – تجدید ارزیابی کیفی جهت تامین ۹۰ تن پودر پرکلرین ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۲ – اجرای مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی RL مهرشهر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶