تجدید آگهی دعوت به سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک