تانکرهای طبیعی آب

تانکرهای طبیعی آب، درختان عجیب بائوباب که بومی جزیره‌ ماداگاسکار هستند، به صورت معمول آب را در تنه‌ی‌ حجیم خود ذخیره می‌کنند تا برای زمان خشکسالی آب کافی در اختیار داشته باشند.

تانکرهای طبیعی آب، درختان عجیب بائوباب که بومی جزیره‌ ماداگاسکار هستند، به صورت معمول آب را در تنه‌ی‌ حجیم خود ذخیره می‌کنند تا برای زمان خشکسالی آب کافی در اختیار داشته باشند.