تامین نیروی انسانی جهت فعالیت های عمومی و تخصصی

تامین نیروی انسانی جهت فعالیت های عمومی و تخصصی نام شرکت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز معامله: متاقصه عمومی یک مرحله ای شماره: ۹۹-۱۱۸ موضوع: تامین نیروی انسانی جهت فعالیت های عمومی و تخصصی سپرده(ریال): بانک: شیراز،بانک ‌تجارت‌آزادی جاری‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹ توضیحات: آگهی مناقصه شماره ۱۱۸-۹۹ شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد تامین نیروی انسانی […]

نام شرکت:
شرکت توزیع نیروی برق شیراز
معامله:
متاقصه عمومی یک مرحله ای
شماره:
۹۹-۱۱۸
موضوع:
تامین نیروی انسانی جهت فعالیت های عمومی و تخصصی
سپرده(ریال):
بانک:
شیراز،بانک ‌تجارت‌آزادی جاری‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات:
آگهی مناقصه
شماره ۱۱۸-۹۹
شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت فعالیتهای تخصصی و عمومی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط مشروحه زیر به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید .
۱-تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ ۶/۵/۹۹ تا تاریخ ۱۱/۵/۹۹ در ساعات اداری ۳۰ : ۷ تا۱۴ می باشد.
۲- محل فروش اسناد مناقصه : شیراز – میدان آزادی- ابتدای خیابان جهادسازندگی- نبش کوچه ۳-شرکت توزیع نیروی برق شیراز- امور تدارکات . چنانچه مناقصه¬گری از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و یا وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام و تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارد ، می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۱/۵/۹۹ با ارسال نامه از طریق نمابر شماره ۳۲۲۹۱۵۸۹ ، امور تدارکات را مطلع نماید ، در غیر این صورت مسئولیت عدم آگاهی از تغییرات بعدی به وجود آمده در اسناد مناقصه به عهده مناقصه¬گر می باشد و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۳- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۴- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به حروف : دو میلیارد و سیصو نود و هفت میلیون و سیصد و سی هزار و به عدد ۲.۳۹۷.۳۳۰.۰۰۰ ریال است که می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، اصل فیش واریز وجه نقد ، ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران ، گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی مناقصه گزار ، چک تضمین شده بانکی به نفع مناقصه گزار تهیه و ارائه گردد . به پیشنهاد های فاقد سپرده, سپرده های مخدوش , سپرده های کمتر از میزان مقرر , چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵- مهلت تحویل پیشنهادها ( پاکت های الف، ب و ج ): حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۲۱/۵/۹۹ می باشد . به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۶- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۲۲/۵/۹۹ می باشد .
۷-مدت انجام : ۱۲ ماه .
۸- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس الزامی است و پیشنهاد پیمانکارانی که فاقد این گواهینامه باشد بازگشایی نخواهد شد .
۹- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
متقاضیان بـرای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www. Tavanir .org.ir وiets.mporg.ir و وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به نشانیwww. Shirazedc.co.ir مراجعه و یا باشماره تلفن ۳۲۲۹۹۶۸۵ امور تدارکات تماس حاصل نمایند .
شرکت توزیع نیروی برق شیراز
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ بازگشایی پاکت :
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
مهلت خرید اسناد، از تاریخ:
۱۳۹۹/۰۵/۰۶
مهلت خرید اسناد، تا تاریخ:
نام کارشناس:
خانم صدیقی
ضمائم و اسناد: