تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری…

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری -991010236 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/4 1399/5/8 توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -991310259-991310260-991310261-991310262-99310292-990310265-99140238 مناطق برق پاسداران-شمیران-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/2 1399/5/7 توسعه، احداث،اصلاح و بهینه سازی شبکه -990410291-991410287 […]

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری -991010236 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/4 1399/5/8
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -991310259-991310260-991310261-991310262-99310292-990310265-99140238 مناطق برق پاسداران-شمیران-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/2 1399/5/7
توسعه، احداث،اصلاح و بهینه سازی شبکه -990410291-991410287 منطقه برق رودکی-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/1 1399/5/6
ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 -991010218 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/1 1399/5/6
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین و نیمه سنگین-991010219 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/1 1399/5/6