تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی دالکی

مناقصه یک مرحله‌ای تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی دالکی از طریق ماده ۵۶ اطلاعات بیشتر: http://www.bsrw.ir/cs/Tender/164/136/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

مناقصه یک مرحله‌ای

تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی دالکی از طریق ماده ۵۶

اطلاعات بیشتر:

http://www.bsrw.ir/cs/Tender/164/136/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C