بیلبورد خلاقانه مدیریت مصرف آب

شرکت آب شهر دنور آمریکا، با این بیلبورد خلاقانه از مردم درخواست کرده که در ساعات اوج مصرف، از مصرف آب خودداری کنند.

شرکت آب شهر دنور آمریکا، با این بیلبورد خلاقانه از مردم درخواست کرده که در ساعات اوج مصرف، از مصرف آب خودداری کنند.